Zostań Darczyńcą Przymierza z Maryją!

Przymierze z Maryją to bezpłatne czasopismo, które co dwa miesiące trafia do 350 000 czytelników. Najwyższy nakład wynosił nawet 429 300 egzemplarzy w lutym 2018 roku! Każdy numer czytany jest w rodzinie i wśród znajomych - przeciętnie przez cztery osoby, zatem stale docieramy do ponad miliona Polaków, którzy poszerzają swoją świadomość religijną, zmieniają swoje życie na lepsze, a nawet wracają na ścieżkę wiary.

To wszystko jest możliwe tylko dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Dobrodziejów.

Ty również możesz dołączyć do grona naszych Darczyńców i wesprzeć Przymierze z Maryją dowolną kwotą. Nasze pismo utrzymuje się wyłącznie z wolnych datków, a koszty związane z jego utrzymaniem są znaczące.

Dzięki Twojej hojności będziemy mogli:

  • pokryć koszty druku PzM,
  • sfinansować dystrybucję czasopisma,
  • przeprowadzić promocję dwumiesięcznika, dzięki której kolejne polskie rodziny otrzymają Przymierze z Maryją.


Aby wesprzeć nasze czasopismo, wypełnij poniższy formularz.

Wspieram Przymierze z Maryją datkiem w kwocie:
20 zł
WYŚLIJ
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania wpłaty, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wpłaty. Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszeniai, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.